Protetyka

Protetyka ma na celu poprawianie oraz odtwarzanie prawidłowego układu zębów. Stosuje się ją nie tylko w celach estetycznych (usunięcie przebarwień, korekta nieprawidłowego ustawienia), ale głównie dla poprawy funkcji żucia oraz uniknięcia szkód i niedogodności, jakie powstają w następstwie utraty zębów. Obecnie protetyka oferuje bardzo estetyczne i wygodne rozwiązania.

W naszej klinice stosujemy najnowocześniejsze metody:

 • korony i mosty pełnoceramiczne Cercon, Empress II,
 • licówki pełnmoceramiczne Empress II,
 • korony i mosty ceramiczne na złocie i klasycznych stopach stomatologicznych,
 • prace kombinowane: na zatrzaskach, teleskopach w oparciu o protezy bezklamrowe.

Mamy bogate doświadczenie w odbudowach protetycznych na implantach. Każde rozwiązanie protetyczne dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego z naszych Pacjentów.

 • Brak pojedynczego lub kilku zębów. W tym przypadku stosujemy korony i mosty. W miejscu braku pojedynczego zęba wszczepia się implant, a na nim osadza koronę. Mosty mogą być wykonane z cerkonu lub na podłożu metalowym. Zastosowanie określonego rodzaju mostu zależy od wymagań kosmetycznych Pacjenta oraz od ilości brakujących zębów.

korony i mosty pełnoceramiczne korony mosty pełnoceramiczne

 • Brak większej ilości zębów. W przypadku braku większej ilości zębów proponujemy pracę kombinowaną w oparciu o korony i protezy bezklamrowe. Elementem retencyjnym protezy są specjalne zatrzaski, zasuwy i korony teleskopowe. Nie posiada ona klamer na zębach, co gwarantuje Pacjentowi duży komfort użytkowania. Jest wysoce estetyczna i charakteryzuje się bardzo dobrą stabilizacją.

korony bezklamrowe protezy i korony bezklamrowe

 • Bezzębie. W przypadku bezzębnej żuchwy lub szczęki idealnym rozwiązaniem jest proteza oparta na implantach. Proponujemy wykorzystanie jednej z dwóch opcji:
  • wprowadzenie od 2 do 6 implantów (ilość uzależniona od stanu podłoża kostnego) i osadzenie na nich protezy stałej lub ściąganej estetycznej protezy teleskopowej. Celem uzyskania retencji protezy poprzez zastosowanie zatrzasków kulkowych, belki lub teleskopów.
  • wprowadzenie od 6 do 10 implantów i wykonanie mostu, który na stałe zostanie zamocowany u Pacjenta. Jest to najbardziej estetyczne i wysoce komfortowe uzupełnienie. Możliwe jest wykonanie mostów teleskopowych – łatwych w utrzymaniu higieny i bardzo estetycznych.
protetyka protezy zębów protezy dentystyczne protezy stomatologiczne
       
protetyka Szczecin protezy zębów Szczecin protezy dentystyczne Szczecin protezy stomatologiczne Szczecin

 

By zapewnić Pacjentom pełny komfort oraz dostosować się do ich indywidualnych potrzeb, w naszej klinice wykonujemy również inne rodzaje protez:

 • proteza akrylowa
 • proteza acetalowa
 • proteza szkieletowa
 • proteza szkieletowa na zatrzaskach, zasuwach 
 • proteza teleskopowa

Tworzywa akrylowe wykorzystywane w protetyce

Należą do związków wielocząsteczkowych i określane są mianem polimerów. Podstawą akryli dentystycznych jest ester metylowy kwasu metakrylanowego,. Wykonuje się z nich płyty i siodła protez ruchomych, zęby do protez, indywidualne łyżki wyciskowe, szyny zgryzowe i szyny ochronne dla sportowców, płyty aparatów ortodontycznych, licowanie powierzchni koron i mostów, podścielenia protez, korony oraz mosty czasowe. Akryle usieciowane łatwiej się kształtuje i poleruje, są bardziej odporne na działanie rozpuszczalników organizcznych oraz tworzenie się siateczki drobnych pęknięć na powierzchni płyty protezy. Kopolimery to materiały akrylowe, które uzyskuje się dzięki wprowadzaniu do metakrylanu metylu innych monomerów metakrylanowych. Z dodatkiem metakrylanu butytlu są bardziej odporne na pękanie pod wpływem gwałtownych obciążeń, połączone z metakrylanem oktylu stają się pod wpływem temperatury jamy ustnej miękkie i elastyczne, natomiast kopolimery octanowo-etylenowe winylu są podstawą do wytwarzania szyn ochronnych dla sportowców oraz łyżek przeznaczonych do aplikacji związków fluoru. Polimery modyfikowane, będący odrębnym rodzajem akryli, uzyskuje się przez dodanie związków nie uczestniczących w procesie polimeryzacji, na przykład organicznych estrów tłuszczowych. Wraz z upływem czasu ślina wypłukuje plastyfikator tłuszczowy, utwardzając tym samym akryl. Akryle plastyfikowane stosuje się jako materiały podścielajace ruchome protezy.

Protezy szkieletowe acetalowe

Stosowane są w zastępstwie klasycznych metalowych protez szkieletowych. Wykonane są z acetalu - odpornego na zginanie materiału termoplastycznego, cechującego się wysoką homogenicznością. Sa cieńsze i bardziej elastyczne od klasycznych protez szkieletowych. Zajmują niewiele miejsca, pokrywają niewielką część podniebienia. Mocowane są, podobnie jak na klamrach. Dzięki temu są łatwiejsze i bardziej komfortowe w użytkowaniu niż protezy akrylowe. Nie spadają, nie uciskają dziąseł, nie niszczą wyrostka zębodołowego. Polecane są osobom mającym alergie na metale. Protezy acetalowe wykonywane są w kolorach zębów lub dziąseł, dzięki czemu są praktycznie całkowicie niewidoczne. Ponadto cechują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, a także stabilnością i pamięcią kształtu, niską przewodnością cieplną, odpornością na złamania, niewielką wagą. Umożliwiają regulowanie stopnia sprężystości, pacjenci szybko się do nich adaptują.

Protetyczne postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów ze startymi zębami

Ścieranie się zębów jest naturalnym zjawiskiem fizjologicznym, w związku z czym nie wymaga specjalnego leczenia, przy zachowaniu odpowiedniego stosunku normy i wieku. Jednak duża utrata tkanek twardych, przy sporym nasileniu procesu ścierania powinna być traktowana jako wymagająca interwencji protetycznej. Zaawansowane starcie patologiczne zębów objawia się znacznym skróceniem koron klinicznych, powiększeniem przestrzeni międzyokluzyjnej i obniżeniem wysokości zwarcia centralnego. Czasami dochodzi do kompensacji utraconej długości zębów wynikającej z przemieszczenia kości wyrostków zębodołowych i tym samym zapobieżeniu obniżeniu wysokości zwarcia centralnego. W takim przypadku nie podejmuje się działań mających na celu podwyższenie zwarcia centralnego. Jeżeli patologiczne starcie doytyczy kilku zębów w łuku, a wysokość zwarcia centralnego nie uległa zmianie, uzepełnienia protetyczne stosuje się tylko wobec startych zębów. Niezbędne jest w przypadku wystąpienia, uzupełnienie braków w uzębieniu. W przypadku, kiedy patologicznemu starciu uległy tylko zęby przednie, z powodu najczęściej występującej wtedy zbyt małej przestrzeni międzyokluzyjnej uniemożliwiającej tym samym wykonanie pełnowartościowych koron osłaniających stosuje się leczenie ortodontyczne. Polega ono na kontrolowanej intruzji zębów przednich z jednoczesną extruzją zębów bocznych w tym samym łuku. Efektem jest uzyskanie podwyższenia wysokości zwarcia o od jednego do czterech milimetrów, po czym przystępuje się do wykonania uzupełnień protetycznych. Kompleksowa rehabilitacja protetyczna uzależniona jest od stopnia obniżenia wysokości zwarcia oraz oceny wielkości przestrzeni międzyokluzyjnej. Jeżeli obniżenie wysokości zwarcia ma do dwóch mimlimetrów, dalsze postępowanie protetyczne jest rutynowe, jednoetapowe, uzależnione od wskazań. Gdy starcie zębów jest znaczne a skrócenie koron klinicznych zaskutkowało obniżeniem wysokości zwarcia o cztery milimetry, lub gdy występują dolegliwości ze strony stawów skronowo-żuchwowych (będących następstwem obniżenia wysokości zwarcia), stosuje się postępowanie dwuetapowe. Najpierw stosowane są uzupełnienia tymczasowe wykonane w zgryzie konstrukcyjnym, a następnie po trwającym od trzech do sześciu miesięcy okresie adaptacyjnym do nowych warunków zwarciowych wymienia się uzupełnienia tymczasowe na uzupełnienia stałe. W pierwszym etapie leczenia stosuje się:
- tymczasowe korony i mosty wykonane w zgryzie konstrukcyjnym
- tymczasowe korony i mosty oraz częściową protezę osiadającą uzupełniającą braki zębowe
- tymczasowe protezy nakładowe
- szyny repozycyjne
Wybór metody uzależniony jest od ilości zębów oraz jakości braków zębowych. (na podstawie: dr n. med. Teresa Sierpińska, Ocena wybranych czynników etiologicznych, patologicznego starcia zębów. Zasady rehabilitacji protetycznej pacjentów z zaawansowanym starciem zębów w świetle badań własnych. Rozprawa habilitacyjna, Białystok 2009)